Införande av s.k "Stickvägar"

Vi årsmötet 2009 fick styrelsen i uppdrag av stämman att utreda möjligheten att införa ett antal stickvägar i föreningen. Du kan läsa det underlag som presenterades för stämman nedan.

 

En lantmäteriförättning har inlämnats, se bilaga nedan.

 

Förättningen är klar för samtliga "stickvägar" förutom vägen som går upp till Högen. benämns väg nr 6 i utredningen. Beslut om den vägen skall ingå kommer att tas på årsmötet.