ÅRSMÖTE PROTOKOLL

Årsmöteprotokoll för verksamhetsåret 2020 finns nu att läsa under fliken FÖRENINGEN.
 

SLITAGEAVGIFT

Om större ombyggnader ska göras på fastigheten tas en slitagavgift ut. Avgiften beräknas från fall till fall och ligger normalt på mellan 3 000 - 10  000 kr. Om omfattande ombyggnad ska ske så kommer en besiktning av vägen till och från fastigheten genomföras innan bygget startar.

Viktigt! Anmäl ALLTID till Vägföreningen innan ni börjar en ombyggnad/åtgärder på er fastighet!

NYA STADGAR

Styrelsens förslag på nya Stadgar finns under fliken "FÖRENINGEN". Gå sedan till stadgar så kan du läsa de nu gällande och de nya stadgarna.

Välkommen till Nordkosters vägförening ga:2

Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster! Då det begav sig, Lotsbryggan på Nordkoster!

Föreningen förvaltar Nordkosters vägnät. Vägnätet är klassad som enskild väg med statsbidrag.

Samtliga fastigheter på Nordkoster är medlemmar i föreningen med olika andelstal. Efter en förättning som genomfördes 2017 har fastboende och fritidsboende lika 5 andelar.

Årsavgiften baseras sedan på hur stor andelstal fastigheten har. Styrelsen vill påminna om att för att få rätt andelstal så är det viktigt att fastighetsägaren meddelar styrelsen om förändringar som berör fastighetens andelstal.

Nordkoster är vandringens ö varför användandet av motordrivna fordon ska minimeras. Beslut har tagit på årsmöte att all fordonstrafik, förutom mopeder (två- och trehjuliga) ska vara förbjuden. Endast fordon med tillstånd får framföras på vägnätet. Tillstånd begärs och kan erhållas, om uppsatta kriterier uppfylls av styrelsen. Blankett m.m. gå till flik "Fordonstillstånd"

Strömstads kommun ansvarar för snöröjning (föreningen betalar en summa varje år för detta till kommunen) och belysning av hela vägnätet, all övrigt underhåll ansvaras av föreningen.

Håll vägbanan fri från träd och häckar

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att träd eller häckar inte hänger över vägen. Gå in på fliken under startsidan så kan ni läsa vilka mått som gäller.

Har ni några frågor så hör då av er till Roger Ekstrand eller någon annan i styrelsen.

Buskörning på våra vägar

Varje år kommer det in klagomål från kosterbor att det buskörs på våra vägar. Det som är oroväckande är att det är så många mindreåriga som framförallt kör packmopeder. Vi vill uppmana alla föräldrar att inte låta era barn/barnbarn köra mopederna. Om någon olycka är framme så är det föräldrarna till barnet som är skyldiga.

Det har även under påskhelgen skett en allvarlig olycka med personskador på en packmoped. Polisen misstänker att föraren var onykter.

Vi måste skärpa till oss och hålla oss till de lagar som finns för att fortsättningsvis kunna åka tryggt på våra vägar på Nordkoster. 

KÖR LUNGT, LÅNA INTE UT FORDONET TILL MINDERÅRIGA, KÖR NYKTER

Styrelsen

Aktuellt

2012

Vägtrumman vid vettnet mot reservatet klarar inte det vattenflöde som finns. Vägföreningen har därför kontaktat Kosteröarnas bygg för att åtgärda problemet. Risk finns därför att vägen kan bli avstängd en tid för arbetet.

Visa hela nyheten »

Nu finns årsmötesprotokollet utlagt under fliken "Styrelsearbete". Det är bara att gå i n och läsa. Om ni har några frågor så är det bara att höra av er till någon i styrelsen.

Visa hela nyheten »

Ett välbesökt årsmöte hölls på Lördagen i Fiskargården. Många intressanta diskussioner fördes bl.a införande av de s.k. Stickvägarna. Efter en lång debatt beslutades enhälligt att väg nr 6 (den som sträcker sig upp till Högen) inte skall tas med i föreningen. Berörda kommer att informeras då protokollet är klart.

Kostnader för iordningställande av beslutade stickvägar presenterades. Styrelsen påpekade att detta kommer att ta ca 10 år innan alla vägar har ga:2 standard.

Under mötet framkom att det har blivit problem med sophanteringen då entreprenören ej har tillåtelse att backa med traktorekipaget. Detta har fört med sig att på ett flertal ställen så har resultatet blivit att fastighetsäganra har fått samla alla soptunnor vid ett och samma ställe utmed vägen. Problem framkom även att den traktor som används uppfattas vara alldeles för stor för att få framföras på våra vägar. Mötet enades om att styrelsen tar kontakt med Strömstads kommun och diskuterar en ändring av hur sophanteringen skall gå till i framtiden.

Visa hela nyheten »

Boka söndagen den 29 April för Vägföreningens årsmöte i Fiskargården. Dagordning enligt stadgarna. Vi har fått in en motion från ett antal fastighetsägare att Myrenvägen från brandstationen fram till fastighet 1:124 införlivas i vägnätet som stämman skall ta ställning till.

Vi kommer även att ta upp för diskussion vägen till Högen som förelogs ingå i den förättning som lantmäteriet arbetar med.

Välkomna alla medlemmar.

Visa hela nyheten »

I slutet av april kommer årsmötet att äga rum på Fiskargården. Kallelser håller på att sändas ut. Med kallelsen är som vanligt bilagt ett inbetalningskort för årets vägavgift. Var så vänlig att omgående betala den så att inte Sven-Erik behöver lägga ner arbete för att "driva" in betalningen. Har ni några frågor som skall tas upp på mötet så hör då bara av er till någon i styrelsen.

Visa hela nyheten »